Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lampa

Tako

Lampa Tako (ýapon dilinde sekiz) ispan aşhanasyndan ruhlanan stol çyrasy. Iki esas “pulpo a la gallega” hyzmat edilýän agaç tabaklary ýada salýar, görnüşi we elastik zolagy adaty ýapon nahar gutusy bento döredýär. Onuň bölekleri nurbatsyz ýygnalyp, birleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. Böleklere gaplamak gaplamak we saklamak çykdajylaryny hem azaldar. Çeýe polipropen çyranyň birleşmesi elastik zolagyň aňyrsynda gizlenýär. Esasy we ýokarky böleklerde burawlanan deşikler zerur howa akymynyň aşa gyzmagynyň öňüni almaga mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : Tako, Dizaýnerleriň ady : Maurizio Capannesi, Müşderiniň ady : .

Tako Lampa

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.