Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi Otagy

From The Nature

Sergi Otagy Tebigaty görkezýän ýer, adamlara özüniň barlygyny sarp etmäge garşy durýan ýer. Beton gurluşy bilen çäklenýän tebigy agaç, hapa beton gurluşyndan çykyp, ýeriň bir burçunda asmany alamatlandyrýan gök potoloklara çykýar. Isingokarlanmak ýeri tor ýaly gurşap alýar we özüne degmäge garşy ýaly. Bu pikir sergi otagynda görkezilýän tötänleýin aýakgaplaryň logikasyna gabat gelýär. Diwarlarda ulanylýan aýratyn wizual dizaýnlar tebigatyň hapalanmagyny aňladýar. Aç-açan epoksi galyňlygy 4 mm we gury ýerde ýerleşýär, şonuň üçin intensiw suw gatlagyny simulasiýa edýär.

Taslamanyň ady : From The Nature, Dizaýnerleriň ady : Ayhan Güneri, Müşderiniň ady : EUROMAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.STİ.

From The Nature Sergi Otagy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.