Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kofe Stoly

Catena

Kofe Stoly Kofe stoly dört gapdal stoldan ybaratdy. Gapdal stollaryň adaty bolmadyk ýerleşdirilmegi, kofe stollarynyň asyl görnüşi bolan kofe stolunyň L görnüşini düzýär. Stollary kofe ýa-da gapdal stol hökmünde ulanmak üçin goşmaça güýç gerek däl, diňe gapdal stollary L görnüşinde birleşdirmeli. Her gapdal stoluň ýük göteriji elementleri, şol bir görnüşdäki dürli kombinasiýalary ulanyp emele gelýär. Bu ýönekeý görnüş, tegelek gyrasy bolan gönüburçluk, kofe stolunyň her tarapynyň görnüşidir, şonuň üçin her gapdal stoluň we kofe stolunyň görnüşi başga, ýöne baglanyşykly.

Taslamanyň ady : Catena, Dizaýnerleriň ady : Ayça Sevinç Tatlı, Müşderiniň ady : .

Catena Kofe Stoly

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.