Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gözleg Markasy

Pain and Suffering

Gözleg Markasy Bu dizaýn dürli gatlaklarda görgüleri öwrenýär: filosofiki, jemgyýetçilik, lukmançylyk we ylmy. Şahsy nukdaýnazarymdan azap we agyry köp ýüzlerde we görnüşlerde ýüze çykýar, filosofiki we ylmy taýdan, görgüleriň we agyrylaryň adamlaşdyrylmagyny esas hökmünde saýladym. Tebigatda simbiotik bilen adam gatnaşyklarynda simbiotikiň meňzeşligini öwrendim we bu gözlegden ejir çekýän bilen ejir çekýäniň, agyry bilen agyrynyň arasyndaky simbiotik gatnaşyklary wizual şekillendirýän gahrymanlary döretdim. Bu dizaýn synag we tomaşaçy mowzuk.

Taslamanyň ady : Pain and Suffering, Dizaýnerleriň ady : Sharon Webber-Zvik, Müşderiniň ady : Sharon Webber-Zvik.

Pain and Suffering Gözleg Markasy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.