Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gap-Gaçlar Toplumy

MiMì

Gap-Gaçlar Toplumy Mimì arassa dizaýny, arassa geometriýasy bilen ulanmagyň aňsatlygyny görkezýär. Zerur, ýöne düwünli şekiller çal çal reňkli alýumin korpusyndan tapawutlanýar we çygly ýa-da ýagly bolsa-da berk tutmagy üpjün edýär. Stickeke-täk çyzylan polat eskiz, taýak däl gap-gaçlary ele almak, mundan başga bogunlara mätäç däldir. Elastik metal çeýeligi amatly tutmak üçin ulanylýar: basylsa, tutawaçlar görnüşini aňsatlyk bilen üýtgedýärler we her ulanyjynyň eline laýyk gelýär. Pan tutawajy, dartylan sim bilen görnüşini hem üýtgedýär. Minimal dizaýn ergonomikanyň gowulaşmagyna goşant goşýar .:: materialsyz material has köp we hasam gowy edip biler:

Taslamanyň ady : MiMì, Dizaýnerleriň ady : Gian Piero Giovannini, Müşderiniň ady : urge design.

MiMì Gap-Gaçlar Toplumy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.