Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç, Oturgyç Oturgyç

xifix-one

Oturgyç, Oturgyç Oturgyç Dizaýn, zerur bolan iň az fizika we material, köp ulanylyş, içerde açyk, burç oturgyjy, oturgyç oturgyjy, tegelek ýumşak, Feng Şui esaslanýar. Agram göteriji gurluşyk bir, tükeniksiz turbadan durýar. Oturgyç iki eksenel nokatda berkidilip, gurluşygyň üçünji nokadynyň üstünde goýulýar. Çarçuwadaky eksenel nokatlar oturgyjyň yza çekilmegine mümkinçilik berýär we oturgyçlar biri-birine gysylyp bilner. Oturgyç aňsatlyk bilen aýrylyp bilner, dürli materiallar, abzallar, şekil, reňk we dizaýn çalşylyp bilner.

Taslamanyň ady : xifix-one, Dizaýnerleriň ady : Juergen Josef Goetzmann, Müşderiniň ady : Creativbuero.

xifix-one Oturgyç, Oturgyç Oturgyç

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.