Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ösýän Lampa

BB Little Garden

Ösýän Lampa Bu taslama has doly duýgur nahar bişirmek tejribesini üpjün edýän bu täze ulanylyşy goldamagy teklip edýär. BB Kiçijik bag, aşhananyň içindäki hoşboý ysly ösümlikleriň ýerini täzeden gözden geçirmek isleýän şöhle saçýan çyra. Hakyky minimalist obýekt hökmünde aýdyň çyzykly göwrüm. Designumşak dizaýn, dürli ýapyk şertlere uýgunlaşmak we aşhana aýratyn bellik bermek üçin esasanam öwrenildi. BB Kiçijik bag ösümlikler üçin çarçuwadyr, arassa çyzygy olary ulaldýar we okamagy bozmaýar.

Taslamanyň ady : BB Little Garden, Dizaýnerleriň ady : Martouzet François-Xavier, Müşderiniň ady : Hall Design.

BB Little Garden Ösýän Lampa

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.