Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Stol

Baboor Dawar Line

Stol Kadalylygyň çäklerinden çykmak we Müsüriň taryhy mirasyny materiallarda we bezeglerde hödürlenen häzirki zaman dizaýn serişdeleri bilen garyşdyrmak üçin hemişelik synanyşykda, “Baboor” bu özboluşly eser, hökmany enjam bolan adaty “Primus peçinden” ylham aldy. bir asyrdan gowrak wagt bäri oba ýerlerinde henizem ulanylýar. Bir wagtlar abraýly haryt bolan we wagtyň geçmegi bilen gadymyýetiň ýok bolmagyna kölege salýan köp sanly zatlaryň birini ýatladýar. Islendik element bir gezek çeper görüş bilen görlen ussat eser bolup biler.

Taslamanyň ady : Baboor Dawar Line, Dizaýnerleriň ady : Dalia Sadany, Müşderiniň ady : Dezines Dalia Sadany Creations.

 Baboor Dawar Line Stol

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.