Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Satuw Bölümi

Chongqing Mountain and City Sales Office

Satuw Bölümi “Dag”, Çongçiniň geografiki fonundan ylham alýan bu satuw ofisiniň esasy temasy. Onerdäki çal mermer nagşy üçburç görnüşde emele gelýär; “dag” düşünjesini görkezmek üçin aýratynlyk diwarlarynda we tertipsiz şekilli kabul ediş hasaplaýjylarynda köp geň we ýiti burçlar we burçlar bar. Mundan başga-da, pollary birleşdirýän basgançaklar gowagyň üstünden geçmek üçin niýetlenendir. Şol bir wagtyň özünde, ähli täsirleri ýumşatmak üçin jülgedäki ýagyş sahnasyna öýkünip, tebigy duýgyny görkezip, potolokdan yşyklandyryjylar asylýar.

Taslamanyň ady : Chongqing Mountain and City Sales Office, Dizaýnerleriň ady : Ajax Law, Müşderiniň ady : Shanghai Forte Land Co. Ltd..

Chongqing Mountain and City Sales Office Satuw Bölümi

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.