Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lampa

Capsule Lamp

Lampa Çyra başda çagalar eşik markasy üçin döredildi. Ylham, köplenç dükanlarda ýerleşýän söwda enjamlaryndan çagalaryň alýan kapsula oýunjaklaryndan gelýär. Çyra seredip, bir topar reňkli kapsula oýnawaçlaryny görmek bolýar, hersi ýaşlyk ruhuny oýarýan isleg we lezzet alýar. Kapsulalaryň sany düzedilip bilner we mazmuny isleýşiňiz ýaly çalşyp bolar. Gündelik ownuk-uşak zatlardan başlap, ýörite bezeglere çenli, kapsulalara salýan her bir zadyňyz, özboluşly kyssa bolýar, şeýlelik bilen belli bir wagtda durmuşyňyzy we aňyňyzy kristallaşdyrýar.

Taslamanyň ady : Capsule Lamp, Dizaýnerleriň ady : Lam Wai Ming, Müşderiniň ady : .

Capsule Lamp Lampa

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.