Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kruizer Ýahtasy Ýahtanyň

WAVE CATAMARAN

Kruizer Ýahtasy Ýahtanyň Deňiz hakda yzygiderli hereket edýän dünýä hökmünde pikir edip, “tolkuny” nyşan hökmünde aldyk. Bu pikirden başlap, baş egmek üçin özlerini döwýän ýaly görünýän çyzyklaryň modellerini düzdük. Taslama ideýasynyň esasyndaky ikinji element, içerki we daşarky görnüşleriň arasynda üznüksizlik çekmek isleýän ýaşaýyş meýdany düşünjesidir. Uly aýna penjireleriň üsti bilen daşarky görnüşde wizual dowamlylygy üpjün edýän takmynan 360 dereje görnüşe eýe bolýarys. Diňe däl, uly aýna gapylaryň üsti bilen açyk meýdanlarda açyk ýaşaýyş görkezilýär. Ark. Visintin / Ark. Foytik

Taslamanyň ady : WAVE CATAMARAN, Dizaýnerleriň ady : Roberta Visintin, Müşderiniň ady : Dream Yacht Design.

WAVE CATAMARAN Kruizer Ýahtasy Ýahtanyň

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.