Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Marka Şahsyýeti, Marka Strategiýasy

babyfirst

Marka Şahsyýeti, Marka Strategiýasy Içerki hytaý bazary üçin ýokary derejeli import edilýän çaga ideg önümlerini bölekleýin satýan daşary ýurtly we hytaýly guramalaryň arasynda JV. dizaýn günbatar we hytaý, häzirki zaman we däp bolan, medeni we durmuş taýdan möhüm elementleri yzygiderli birleşdirýär. täze doglan çagalara gyzyl mata ýa-da eşiklere dakmak hytaý däbi (gyzyl şowlulygyň reňki). rahatlandyryjy günbatardyr. bu dizaýn, däp-dessurlara hormat goýmak bilen döwrebaplyga bolan ymtylyşy habar berýär. Hytaýda “bir çagaly” syýasaty göz öňünde tutup, çagalaryň nähili gymmatlydygyna göz ýetirýäris.

Taslamanyň ady : babyfirst, Dizaýnerleriň ady : brian LAU lilian CHAN, Müşderiniň ady : .

babyfirst Marka Şahsyýeti, Marka Strategiýasy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.