Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Öýdäki Ýaly Işlemek

PACO Operation Hub

Öýdäki Ýaly Işlemek Işgärler iş üçin iň gymmatly hazyna. Dizaýn, bir günde iň köp wagt saklaýan sazlaşykly we amatly ýer hödürledi. Diňe gözellik bilen çäklenmän, häzirki zaman we kaşaň höwes, bu lezzetli we adatdan daşary iş, müşderileriň saparlaryna öz markalarynyň hil önümlerine garaşýanlary bilen sinhronlaşýan gowy nusga bolar. Iň kyn mesele, potolokda ullakan şöhleleri ýerleşdirmek bilen ofis giňişligini ulaltmakdy ... ahyrsoňy ýaşaýyş şertlerini göz öňünde tutup 1600-den 3000 inedördül metr meýdana çenli iki gatly meýdança guruldy.

Taslamanyň ady : PACO Operation Hub, Dizaýnerleriň ady : Philip Tse, Müşderiniň ady : PACO Communications.

PACO Operation Hub Öýdäki Ýaly Işlemek

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.