Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köýnek Gaplamak Gaplamanyň

EcoPack

Köýnek Gaplamak Gaplamanyň Bu köýnek gaplamasy, hiç hili plastmassa ulanman adaty gaplama görnüşini aýratynlaşdyrýar. Bar bolan galyndy akymyny we önümçilik prosesini ulanyp, bu önüm öndürmek üçin diňe bir ýönekeý bolman, eýsem esasy materiallary hiç zada ýok etmek üçin gaty ýönekeýdir. Önüm ilki basylyp, soňra bolsa üýtgeşik we gyzykly duýulýan özboluşly gurluş önümini döretmek üçin, kesmek we çap etmek arkaly kompaniýanyň markasy bilen kesgitlenip bilner. Estetika we ulanyjy interfeýsi önümiň durnuklylygy ýaly ýokary derejede geçirildi.

Taslamanyň ady : EcoPack, Dizaýnerleriň ady : Liam Alexander Ward, Müşderiniň ady : Quantum Clothing.

EcoPack Köýnek Gaplamak Gaplamanyň

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.