Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ştab-Kwartirasy

Weaving Space

Ştab-Kwartirasy Bu taslamada ulanylan zawod binasy sergi zaly, katwol we dizaýn ofisini öz içine alýan köp funksiýaly giňişlige öwrüldi. “Mata dokamakdan” ylham alyp, diwarlaryň esasy bölegi hökmünde alýumin öndürilen profil ulanyldy. Ekstruziýanyň dürli dykyzlygy boşluklaryň dürli funksiýalaryny kesgitleýär. Fasadyň diwary uly bir tabyt ýaly bolup, ähli rugsatsyz adamlara gadagan edilip bilner. Binanyň içinde franşizalar we dizaýnerleriň arasynda aragatnaşygy höweslendirmek üçin aşaky dykyzlygyň ekstruziýalary ähli ýerleri ýarym dury etmek üçin ulanylýar.

Taslamanyň ady : Weaving Space, Dizaýnerleriň ady : Lam Wai Ming, Müşderiniň ady : PMTD Ltd..

Weaving Space Ştab-Kwartirasy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.