Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi Dizaýny

First Photographs of Hong Kong

Sergi Dizaýny Elçyranyň görkeziji modelleri, ägirt uly ak kamera modeliniň garaşýan sergi zalynyň girelgesine gelýänleri ugrukdyrmak üçin düzüldi. Öňünde duranlar, Gonkongyň irki ak-ak suratynyň we sergi meýdançasynyň häzirki daşky görnüşiniň ajaýyp görnüşlerini görüp bilerler. Şeýle sazlama, gelýänleriň ullakan kamera arkaly köne Gonkongy görüp we Gonkongyň suratlarynyň taryhyny bu sergi arkaly öwrenip biljekdigini aňladýar. Oorapyk rotunda we jaý şekilli ekran stendleri taryhy suratlary görkezmek bilen bir hatarda “Wiktoriýa şäheriniň” nusgasyny görkezdi.

Taslamanyň ady : First Photographs of Hong Kong, Dizaýnerleriň ady : Lam Wai Ming, Müşderiniň ady : Hong Kong Photographic Culture Association; Cécile Léon Art Projects.

First Photographs of Hong Kong Sergi Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.