Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Öý We Ofis Mebelleri Mebelleriň

Flying Table

Öý We Ofis Mebelleri Mebelleriň Şatlyk getirýän ajaýyp mebel. Önümçilik üçin. Herekete illýuziýa beriň. Bu mebel üçin başga bir meňzeşlik ýok. Ilkinji gezek göreniňde, stoluň durmajakdygyny we derrew ýykyljakdygyny göz öňüne getirip bolar, ýöne üç esasy jikme-jigi: metal çarçuwany, şkafy çyzgylar we stoluň üstünde jemläp, gurluşyk durnukly we gaty boldy. Bu pikiri şkaf, şkaf we beýleki zatlar bilen ulanyp bolýar. Thehli önümler uçýan illuziýany getirer.

Taslamanyň ady : Flying Table, Dizaýnerleriň ady : Viktor Kovtun, Müşderiniň ady : Xo-Xo-L design.

Flying Table Öý We Ofis Mebelleri Mebelleriň

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.