Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýol Görkeziş Sergisi

Boom

Ýol Görkeziş Sergisi Bu, moda markasynyň Hytaýdaky moda sergisi üçin sergi dizaýn taslamasy. Bu ýol görkezişiniň mowzugy ýaşlaryň öz keşbini bezemek mümkinçiligini görkezýär we bu ýol görkezişiniň köpçülige ýetirýän partlaýjy sesini alamatlandyrýar. Zigzag görnüşi esasy wizual element hökmünde ulanyldy, ýöne dürli şäherlerdäki stendlerde ulanylanda dürli konfigurasiýalar bilen. Sergi stendleriniň gurluşy hemmesi zawodda taýýarlanan we ýerinde oturdylan “bölekler”. Roadol görkezişiniň indiki duralgasy üçin täze stend dizaýnyny döretmek üçin käbir bölekleri gaýtadan ulanyp ýa-da üýtgedip bolýar.

Taslamanyň ady : Boom, Dizaýnerleriň ady : Lam Wai Ming, Müşderiniň ady : PMTD Ltd..

Boom Ýol Görkeziş Sergisi

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.