Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Dolandyryş Merkezi

Functional Aesthetic

Dolandyryş Merkezi Bu howa menziline gözegçilik merkezini taslamagyň kynlygy, dykyz enjamlaşdyrylan tehniki giňişlikleri netijeli ýerleşdirmek, garaşylmadyk hadysalardan logistik päsgelçiligi azaltmak we netijede dolandyryş merkeziniň işini tertipleşdirmek. Bu ýer 3 funksional ugurdan ybarat: Gündelik dolandyryş we amallar zolagy, operasiýa dolandyryjysynyň edarasy we adatdan daşary ýagdaý zolagy. Aýratynlyk potolok we ekstrudirlenen alýumin diwar panelleri, giňişligiň akustiki, yşyklandyryş we kondisioner talaplaryny kanagatlandyrýan özboluşly binagärlik aýratynlyklarydyr.

Taslamanyň ady : Functional Aesthetic, Dizaýnerleriň ady : Lam Wai Ming, Müşderiniň ady : Hong Kong Airport Authority.

Functional Aesthetic Dolandyryş Merkezi

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.