Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Prototipi

No Footprint House

Ýaşaýyş Prototipi NFH, prefabrik ýaşaýyş tipologiýalarynyň has uly gural gutusyna esaslanyp, yzygiderli önümçilik üçin işlenip düzüldi. Ilkinji prototip Kosta-Rikanyň günorta-günbataryndaky Gollandiýaly maşgala üçin guruldy. Polat gurluşy we sosna agaçdan ýasalan iki otagly konfigurasiýany saýladylar, bir ýük awtoulagynda maksatly ýerine ugradyldy. Bina ýygnamak, hyzmat etmek we ulanmak bilen baglanyşykly maddy-tehniki netijeliligi gowulandyrmak üçin merkezi hyzmat merkeziniň töwereginde bezelendir. Taslama ykdysady, daşky gurşaw, sosial we giňişlik görkezijileri boýunça bitewi durnuklylygy gözleýär.

Taslamanyň ady : No Footprint House, Dizaýnerleriň ady : Oliver Schütte, Müşderiniň ady : A-01 (A Company / A Foundation).

No Footprint House Ýaşaýyş Prototipi

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.