Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lampa

Spike

Lampa Çyra çyrasy gapma-garşylyklar bilen oýnaýar. Bu skandinawiýanyň keýpini köşeşdirmek üçin pank medeniýetini görkezýär. Bu göwrümli eser, ýöne ýyly yşyk eseriň aşagyndaky kiçijik bir nokada gönükdirilýär. “Spike” çyrasy tomaşaçylara görkezýän demir pyçaklar sebäpli agressiw görnüşe eýe. Şol bir wagtyň özünde, keramiki ýüzüň tekizligi we ýyly ýagtylygy barada asuda bir zat bar. Çyra içerde dartgynlylyk döredýär. Subkulturadan şahsyýet ýaly.

Taslamanyň ady : Spike, Dizaýnerleriň ady : Sini Majuri, Müşderiniň ady : Sini Majuri.

Spike Lampa

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.