Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ferma Jaýy

House On Pipes

Ferma Jaýy Gaýradylan görnüşde goýlan inçe polat turbalar, ýaşaýyş meýdanyny ýokarda saklamak üçin berkligi we durnuklylygy üpjün etmek bilen binanyň yzyny azaldýar. Minimalist ikona çemeleşmesine laýyklykda, bu ferma jaýy içerki ýylylygyň ýokarlanmagyny azaltmak üçin bar bolan agaçlaryň çäginde döredildi. Mundan başga-da, binanyň tebigy sowadylmagy bilen ýüze çykýan boşluk we kölege bilen Fly kül bloklarynyň fasadda bilkastlaýyn gopmagy kömek etdi. Jaýy beýgeltmek, peýza .yň üznüksiz bolmagyny we görnüşleriň çäklendirilmezligini üpjün etdi.

Taslamanyň ady : House On Pipes, Dizaýnerleriň ady : PARALLAX, Müşderiniň ady : Parallax.

House On Pipes Ferma Jaýy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.