Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Içerki Dizaýn Içerki

Arthurs

Içerki Dizaýn Içerki Torontonyň Midtaun şäherinde ýerleşýän häzirki zaman Demirgazyk Amerikanyň panjarasy, kokteýl otagy we üçek eýwany, arassalanan klassiki menýuny we içgili içgileri belleýär. Artur restoranynda bir wagtyň özünde ýakyn we giň duýulýan lezzet almak üçin üç aýratyn ýer bar (naharhana, bar we üçek eýwany). Şift, otagyň sekizburç görnüşini ýokarlandyrmak we ýokarda asylan kesilen kristalyň görnüşine meňzeýän agaç şkaf bilen örtülen agaç panelleriň dizaýnynda özboluşlydyr.

Taslamanyň ady : Arthurs, Dizaýnerleriň ady : Unique Store Fixtures, Müşderiniň ady : Unique Store Fixtures.

Arthurs Içerki Dizaýn Içerki

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.