Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Haly

Hair of Umay

Haly UNESKO-nyň gyssagly goramaga mätäç maddy däl medeni miras sanawy bilen goralýan gadymy çarwa tehnikasynda ýasalan bu haly, gradient ýüň kölegeleri we göwrümli dokumany döredýän inçe el tikişleri sebäpli ýüňden iň gowusyny çykarýar. 100 göterim elde öndürilen bu haly, ýüňüň tebigy kölegeleri we sogan sogan bilen boýalan sarymtyl reňk bilen ýasalýar. Halydan geçýän altyn sapak, şemalda erkin akýan saçlary - çarwa hudaýy Umaýyň - aýallaryň we çagalaryň goragçysy saçlaryny ýada salýar.

Taslamanyň ady : Hair of Umay, Dizaýnerleriň ady : Marina Begman, Müşderiniň ady : Marina Begman.

Hair of Umay Haly

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.