Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Web Dizaýny We Ux Webiň

Si Me Quiero

Web Dizaýny We Ux Webiň Sí, Me Quiero web sahypasy, özüň bolmaga kömek edýän giňişlikdir. Taslamany amala aşyrmak üçin söhbetdeşlikler geçirilmeli we aýal-gyzlar bilen baglanyşykly sosial we medeni kontekst öwrenilmeli; jemgyýetdäki we özi bilen görkezişi. Webiň ýoldaş boljakdygy we özüni söýmäge kömek etmek çemeleşmesi bilen amala aşyryljakdygy barada netijä gelindi. Dizaýnda, müşderi tarapyndan neşir edilen kitabyň markasynyň reňklerine belli hereketlere ünsi çekmek üçin gyzyl kontrastlary ulanyp, bitarap sesler bilen ýönekeýlik görkezilýär. Ylham konstruktiwizm sungatyndan geldi.

Taslamanyň ady : Si Me Quiero, Dizaýnerleriň ady : Ana Ramirez, Müşderiniň ady : Little Red studio.

Si Me Quiero Web Dizaýny We Ux Webiň

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.