Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Beton Diwar Plitalary

Tonk Mint

Beton Diwar Plitalary Beton 1800-nji ýyllaryň ortalarynda oýlanyp tapylaly bäri üýtgemän gaty adaty materialdyr. Tonk bilen beton döredijilikli we häzirki zaman düşündirişine eýe. Her Tonk dizaýnynda burçlar bilen oýnap şahsylaşdyryp boljak modully gurluş bar. Bu emläk adamlara öz diwarlaryny öz tagamyna, islegine we hyýalyna görä dizaýn etmäge mümkinçilik berýär. “Tonk Mint” -yň dizaýny, tebigatda ýalpak ýapraklardan ylham aldy. Bu model, ähli Tonk dizaýnlarynyň tapawutlandyryjy aýratynlygy bolan dürli sebäpleri almak üçin üýtgeşiklikler bilen hem ulanylyp bilner.

Taslamanyň ady : Tonk Mint, Dizaýnerleriň ady : Tonk Project, Müşderiniň ady : Tonk Project.

Tonk Mint Beton Diwar Plitalary

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.