Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ykjam Programma Bilen Tanyşmak Ykjam

Flame

Ykjam Programma Bilen Tanyşmak Ykjam “Flame” mobil programmasyny döretmek, Wadoo. topar ulanyjylary gyzyklandyrýan programmany döretmegi maksat edinýär. Şeýlelikde, Wadoo. hünärmenler aýdym-saz isleglerine görä jübüt ýasamagyň ýönekeý, ýöne özüne çekiji funksiýasyny oýlap tapdylar. Bu aýratynlyk ulanyjylara programma bilen aragatnaşyk saklamak üçin has giň mümkinçilikleri hödürleýär. Elbetde, maksat funksiýasy täze adamlar bilen duşuşmaklygyna galýar. Şeýle-de bolsa, bu prosesi özüne çekiji etmek üçin ulanyjy aýdym-saz isleglerine esaslanyp jübüt saýlap biler. Şeýlelik bilen, ulanyjylar gyzyklanmalar barada habarlaşyp bilerler we habarçydaky paýyňyzy dadyp bilerler we hakyky senä geçip bilerler.

Taslamanyň ady : Flame, Dizaýnerleriň ady : Artur Konariev, Müşderiniň ady : Wadoo. Product Design Agency.

Flame Ykjam Programma Bilen Tanyşmak Ykjam

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.