Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Jemgyýetçilik Sungat Giňişligi Sungatyň

Dachuan Lane Art Installation

Jemgyýetçilik Sungat Giňişligi Sungatyň Jinjiang derýasynyň günbatar kenaryndaky Çengdunyň Daçuan zolagy, Çengdu East Gate City diwarynyň harabalyklaryny birleşdirýän taryhy köçedir. Taslamada, taryhdaky Daçuan Lane gämi duralgasy asyl köçedäki köne ýol bilen täzeden guruldy we bu köçäniň hekaýasyny köçe sungat gurnamasy gürrüň berdi. Sungat gurnamagynyň gatyşmagy, hekaýalaryň dowamy we ýaýramagy üçin bir görnüş. Diňe ýykylan taryhy köçeleriň we ýollaryň yzlaryny köpeltmek bilen çäklenmän, täze köçeler we zolaklar üçin şäher ýadynyň bir görnüşini hem üpjün edýär.

Taslamanyň ady : Dachuan Lane Art Installation, Dizaýnerleriň ady : Yingjie Lin Yuanyuan Zhang, Müşderiniň ady : Verge Creative Design.

Dachuan Lane Art Installation Jemgyýetçilik Sungat Giňişligi Sungatyň

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.