Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Iş Otagy

Rublev

Iş Otagy Zalyň dizaýny rus konstruktiwizmine, Tatlin diňine we rus medeniýetine esaslanýar. Kärdeşler arkalaşygynyň diňleri zalda göz açýanlar hökmünde ulanylýar, bu belli bir sebitleşdiriş görnüşi hökmünde zalda dürli boşluklary döredýär. Tegelek şekilli gümmezler sebäpli umumy meýdany 460 orunlyk dürli zolakly amatly ýer. Meýdan nahar iýmek üçin dürli oturgyçlar bilen görünýär; işlemek; rahatlyk we rahatlyk. Tolkunly potolokda ýerleşýän tegelek ýagty gümmezler gündizine üýtgeýän dinamiki yşyklandyryşa eýe.

Ýaşaýyş Jaýy

SV Villa

Ýaşaýyş Jaýy “SV Villa” jaýy, häzirki zaman dizaýny ýaly oba ýerleriniň artykmaçlyklary bolan şäherde ýaşamakdyr. Barselona şäheriniň, Montjuik dagynyň we Ortaýer deňziniň fonunda deňeşdirip bolmajak görnüşleri bolan bu sahypa adaty bolmadyk yşyklandyryş şertlerini döredýär. Jaý, ýokary derejeli estetikany saklamak bilen bir hatarda ýerli materiallara we adaty önümçilik usullaryna ünsi jemleýär. Sahypasyna duýgurlygy we hormaty bolan jaý

Gaplanan Kokteýller

Boho Ras

Gaplanan Kokteýller Boho Ras iň oňat ýerli hindi ruhlary bilen ýasalan gaplanan kokteýlleri satýar. Önümde adaty bolmadyk çeper durmuş ýörelgesini özüne çekýän Bohemian wibesi bar we önümiň wizual görnüşi, sarp edijiniň kokteýl içeninden soň alýan sesiniň abstrakt şekilidir. Global we Localerli duşuşýan, önüm üçin “Glocal vibe” emele getirýän orta nokadyna ajaýyp ýetmegi başardy. Boho Ras 200ml çüýşelerde arassa ruhlary we gaplanan kokteýlleri 200ml we 750 ml çüýşelerde satýar.

Öý Haýwanlaryna Ideg Roboty

Puro

Öý Haýwanlaryna Ideg Roboty Dizaýneriň maksady, 1 adamlyk öýlerde it ösdürip ýetişdirmekdäki meseleleri çözmekdi. Kanin haýwanlarynyň aladalary we fiziologiki kynçylyklar, hossarlaryň uzak wagtlap ýoklugyndan gözbaş alýar. Kiçijik ýaşaýyş ýerleri sebäpli terbiýeçiler ýoldaş haýwanlar bilen ýaşaýyş gurşawyny paýlaşyp, sanitariýa problemalaryna sebäp boldular. Agyr nokatlaryndan ylham alan dizaýner, 1. haýwanlary oýnamak we ýoldaş haýwanlar bilen täsirleşmek, 2. ýapyk çärelerden soň tozanlary we bölekleri arassalamak we 3. ýoldaş haýwanlar alanda ys we saç almak üçin ideg robotyny oýlap tapdy. dynç al.

“Chaise Lounge” Düşünjesi

Dhyan

“Chaise Lounge” Düşünjesi “Dyhan lounge” düşünjesi häzirki zaman dizaýnyny adaty gündogar ideýalary we tebigat bilen baglanyşyk arkaly içki rahatlygyň ýörelgeleri bilen birleşdirýär. Lingam görnüşini ylham hökmünde, Bodhi agajy we ýapon baglaryny düşünjäniň modullaryna esas hökmünde ulanmak bilen, Dýan (sanskrit: meditate) gündogar pelsepelerini dürli konfigurasiýalara öwürýär, bu ulanyja zen / dynç almak ýoluny saýlamaga mümkinçilik berýär. Suw howuz tertibi ulanyjyny şarlawuk we howuz bilen gurşap alýar, bag rejimi bolsa ulanyjyny gök öwüsýär. Adaty re modeim tekjäni ýerine ýetirýän platforma astynda saklanýan ýerleri öz içine alýar.

Ýaşaýyş Jaýlary

The Square

Ýaşaýyş Jaýlary Dizaýn ideýasy, hereket edýän birlikler ýaly döretmek üçin bilelikde düzülen dürli şekilleriň arasyndaky binagärlik gatnaşyklaryny öwrenmekdi. Taslama 6 birlikden ybarat bolup, biri-birine L şekilli massany emele getirýän 2 sany ýük daşaýan konteýner bolup durýar. daşky gurşaw. Esasy dizaýn maksady, gijesi köçelerde öýi we jaýy bolmadyklar üçin kiçijik jaý döretmekdi.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.