Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çakyr Etiketkasynyň Dizaýny

314 Pi

Çakyr Etiketkasynyň Dizaýny Şeraby dadyp görmek bilen synag etmek, täze ýollara we dürli yslara alyp barýan hemişelik prosesdir. Pi-iň çäksiz yzygiderliligi, soňkusyny bilmän tükeniksiz onluklar bilen manysyz san, bu çakyrlaryň sulfitsiz adynyň ylhamydy. Dizaýn, 3,14 çakyr seriýasynyň aýratynlyklaryny suratlaryň ýa-da grafikalaryň arasynda gizlemegiň ýerine ünsi özüne çekmegi maksat edinýär. Minimalistik we ýönekeý çemeleşmeden soň, bellik diňe bu tebigy çakyrlaryň hakyky aýratynlyklaryny görkezýär, sebäbi Oenologyň depderinde görüp bolýar.

Taslamanyň ady : 314 Pi, Dizaýnerleriň ady : Maria Stylianaki, Müşderiniň ady : Deep Blue Design.

314 Pi Çakyr Etiketkasynyň Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.