Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Möhür

Carimbo

Möhür Eýesini we işini anyklamak we hemme ýere alyp gitmek üçin möhür. Ilki bilen, awtonom dünýä ýakynlaşmagyň ýoluny tapmak niýeti bardy. Wizit kartoçka ýaly bir zat, diňe klassifikator, arzan we daşky gurşaw üçin arassa. Şonuň üçin möhür (karimbo) saýlandy. Gol. Içki bölegi Igoryň bulaşyk we owadan döredijilik işini aňladýar, tegelek çarçuwa ony suwuklyk bilen örtýär we maksat berýär. Bu ikisi birleşdirilen, şahsy markasyna ajaýyp goldaw berip, syýa akyp bilýän dokumany gurýar. Ahyrynda, Minion Pro aragatnaşyk maglumatlary sypaýylyk bilen ýazýar.

Taslamanyň ady : Carimbo, Dizaýnerleriň ady : Igor Pinheiro, Müşderiniň ady : Igor Pinheiro.

Carimbo Möhür

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.