Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýynyň Içerki Dizaýny

Casa Dova

Ýaşaýyş Jaýynyň Içerki Dizaýny Şahsyýetiň töwereginde diýen ýaly oýnamak, yşyklandyrýan yşyk bilen, ýöne salgylanma nokady hökmünde däl. Tehnologiki taýdan kämil we ajaýyp birleşdirilen innowasiýa materiallary. Arhitektura "Ussatlaryň" geçendigini we indi özüni tanadýandyklaryny, ýaşlyklaryny meşhurlyga, ýaşlyklaryna adatdan daşary alamatlar getirmek. Asyl ajaýyplygy bilim, tehnika we duýgularyň utopiýasy bilen birleşdirip, bir wagtlar ajaýyp ajaýyplyk, döwrebaplygyň "köne" we üýtgeşik şertlerinde.

Taslamanyň ady : Casa Dova, Dizaýnerleriň ady : Alessandro Marchelli, Müşderiniň ady : Casa DOVA.

Casa Dova Ýaşaýyş Jaýynyň Içerki Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.