Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lampa

Idiomi

Lampa Idiomi; üç ölçegdäki çyra bolup, yşyklandyryş toplumy dürli ssenariýalary döredip we daşky gurşawy hakykatdanam täze yşyk bilen baýlaşdyryp biler. Lightagtylygy aňlatmagyň serişdesi bolmak isleýär. Bu lampa çyzygyň we şekiliň arassalygy, ak reňk ýaly mowzuklary ýada salýar. Idiomi ýagtylygy adamy gündelik hereketlerde, duýgularda, duýgularda we pursatlarda alyp barmaga mümkinçilik berýär. “LED” -iň innowasiýa potensialynyň kömegi bilen, ony gurşap alan ýagdaýlara uýgunlaşyp biler.

Taslamanyň ady : Idiomi, Dizaýnerleriň ady : Nicolò Caruso, Müşderiniň ady : Nicolò Caruso.

Idiomi Lampa

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.