Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çagalar Üçin Saçak Gaplary

Nyx

Çagalar Üçin Saçak Gaplary Bilelikdäki dizaýnyň çäksiz serhetleri bar we bu taslamanyň çeşmesi bolup durýar. “Nyx Kids” saçak önümleri, 10 ýaşly oglan Eliýas Robineau bilen zehinli dizaýner Aleks Petuniniň arasyndaky üýtgeşik hyzmatdaşlyk. Çagalarymyzda ajaýyp arzuwlarymyz bar, ýöne ulular hökmünde hakyky dünýä üçin çäkleri we çäkleri kesgitlemegi öwrendik. YORB DESIGN-iň futuristik markasy bilen işlenip düzülen oýnawaç gap-gaç kolleksiýasy, doly dizaýn dizaýnyna rugsat bermegiň özboluşly aýratynlygyna eýe boldy. Ulanyjy özüne degişlilik duýgusyny berýän setirde öz nagşyny, reňkini we görnüşini saýlap biler.

Taslamanyň ady : Nyx, Dizaýnerleriň ady : Alex Petunin & Elijah Robineau, Müşderiniň ady : YORB DESIGN.

Nyx Çagalar Üçin Saçak Gaplary

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.