Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tekjeler Ulgamy

bibili

Tekjeler Ulgamy Düşünjeli we akylly, bu tekjeler güýçli şahsyýet bilen täsir galdyrýar. Bu üçburçluk beýiklikleriň tersine ýerleşdirilmeginden gelip çykýar, netijede gurluşyň dürli çuňluklarynda beýikliginde oýnaýan öwrümli hereket bolýar. Öndürilen dinamiki täsir, mebellere adam diýen ýaly garaýyş berýär: nireden seredýändigine baglylykda, egnine seredýän we / ýa-da gapylarda diňleýän ýaly. "Bibili" tekjeleri dürli giňlikdäki modullarda öndürilýär. Şonuň üçin janly grafiki effektli aýratynlyk diwarlaryny döretmek mümkin.

Taslamanyň ady : bibili, Dizaýnerleriň ady : Rosset Thierry Michel, Müşderiniň ady : Thierry Michel Rosset - Olution.

bibili Tekjeler Ulgamy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.