Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Korporatiw Şahsyýet

Territoria Festival

Korporatiw Şahsyýet "Territoriýa" häzirki zaman sungat festiwalynyň 8-nji şahsyýeti. Festiwal häzirki zaman sungatynyň dürli resanrlarda özboluşly we tejribe eserlerini hödürleýär. Wezipe festiwalyň şahsyýetini bellemek we maksatly diňleýjileriniň arasynda oňa bolan gyzyklanmany ösdürmek, täze mowzuklara aňsatlyk bilen uýgunlaşýan guramaçylyk gurluşyny döretmekdi. Esasy ideýa, häzirki zaman sungatyny dünýäniň başgaça garaýşy hökmünde düşündirmekdi. Ine, "Sungata başgaça serediň" şygary we grafiki durmuşa geçirilmegi ýüze çykdy.

Taslamanyň ady : Territoria Festival, Dizaýnerleriň ady : Oxana Paley, Müşderiniň ady : Festival ‘Territory’.

Territoria Festival Korporatiw Şahsyýet

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.