Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Iýmitlendiriji

Food Feeder Plus

Iýmitlendiriji Iýmitlendiriji plýus çagalara diňe bir iýmäge kömek etmän, ene-atalar üçin has köp garaşsyzlygy aňladýar. Ene-atalar tarapyndan taýýarlanan iýmitleri ezeniňizden soň, çagalar özleri tutup, emdirip we çeýnäp bilerler. “Food Feeder Plus”, çagalaryň ulalýan işdäsini kanagatlandyrmak üçin has uly, çeýe silikon halta bilen aýratynlyklara eýe. Bu iýmitlenmek zerurdyr we çagalara täze gaty iýmitleri howpsuz öwrenmäge we lezzet almaga mümkinçilik berýär. Iýmitleri arassalamagyň zerurlygy ýok. Iýmitleri silikon halta salyň, gysga gulpy ýapyň we bäbekler täze iýmit bilen öz-özünden iýmitlenip bilerler.

Taslamanyň ady : Food Feeder Plus, Dizaýnerleriň ady : Kidsme, Müşderiniň ady : kidsme.

Food Feeder Plus Iýmitlendiriji

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.