Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Agaç Oýun

BlindBox

Agaç Oýun BlindBox, bulgurlary ýat oýunlary bilen birleşdirýän we eşitmek we degmek ýaly duýgulary güýçlendirýän agaç oýun. Iki oýunçy üçin nobata esaslanýan oýun. Beýleki oýunçy ýeňmezden ozal öz mermerlerini ýygnaýan oýunçy. Gorizontal çyzgylar, mermerleriň ýykylmagy üçin dik ýollary döretmek üçin ortasyndaky deşikleri deňleşdirmek üçin oýunçylar tarapyndan herekete getirilýär. Oýun garşydaşyňyzy petiklemek üçin strategiki pikirleniş ukybyny, dogry hereketler üçin gowy ýady we nirededigiňizi anyklamak üçin ýokary üns talap edýär. mermerlere geçýär.

Taslamanyň ady : BlindBox, Dizaýnerleriň ady : Ufuk Bircan Özkan, Müşderiniň ady : Ufuk Bircan Özkan.

BlindBox Agaç Oýun

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýneri

Dünýäniň iň gowy dizaýnerleri, suratkeşleri we binagärleri.

Gowy dizaýn uly ykrar edilmelidir. Her gün özboluşly we innowasion dizaýnlary, ajaýyp binagärçiligi, ajaýyp modany we döredijilik grafikasyny döredýän ajaýyp dizaýnerleri görkezmekden hoşal. Bu gün size dünýäniň iň uly dizaýnerlerinden birini hödürleýäris. Bu gün baýrakly dizaýn portfelini gözden geçiriň we gündelik dizaýn ylhamyňyzy alyň.