Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Içerki Dizaýn Içerki

Wild Life

Içerki Dizaýn Içerki Dizaýn hemme zat döredijilik hakda, döredijilik bolsa Sürprizler hakda! Wildabany durmuş modernizme gabat gelip, ajaýyp sazlaşykda düşende, garaşylmadyk ýagdaýlar ýüze çykýar! Dizaýner, häzirki zaman ýönekeýligini özboluşly giňişlik üçin etnik başdan geçirmeler bilen birleşdirdi. Diwar we mebel üçin ak, goýy we çal reňkli bitarap reňk palitrasyny, diwar sungatynda we yşyklandyryş enjamlarynda reňk öwüşginleri goşupdyr. Dizaýner, girelgesinde beýanat bermek üçin sygyr derisiniň uçýan diwany we janly täze görnüş üçin emeli ösümlikler bilen doldurylan aýna şarlary bilen tanyşdyrdy. Wildabany durmuşdan lezzet alyň!

Taslamanyň ady : Wild Life, Dizaýnerleriň ady : Shosha Kamal, Müşderiniň ady : Shosha Kamal Designs.

Wild Life Içerki Dizaýn Içerki

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.