Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Place

Oturgyç Placeer şahyrana we zerur oturgyç, özüne çekiji özüne çekiji resmi dizaýnyň mysaly. Bu oturgyç arassalanan tehniki dizaýny adaty bezegler bilen birleşdirýär. ýer, şekilleri we reňkleri oýnamak arkaly obýekti aýtmaga synanyşmak, isripsizlige we ýönekeýlige seredip, bir ýeri beýlekilerden tapawutlandyrýan zat.

Taslamanyň ady : Place, Dizaýnerleriň ady : TANA-Gaetano Avitabile, Müşderiniň ady : Gae Avitabile_ Tana.

Place Oturgyç

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.