Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Konsol

Qadem Hooks

Konsol “Qadem Hooks” tebigatdan ylham alýan konsol funksiýasy bolan sungat eseri. Bugdaýy bir obadan beýlekisine daşamak üçin “Qadem” (köne agaç gatyryň eýer arkasy) bilen bilelikde ulanylan dürli reňkli ýaşyl köne çeňňeklerden ybarat. Çeňňekler köne bugdaý otlaýyş tagtasyna berkidilýär we tamamlanýar üstünde aýna panel bilen.

Taslamanyň ady : Qadem Hooks, Dizaýnerleriň ady : May Khoury, Müşderiniň ady : Badr Adduja.

Qadem Hooks Konsol

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.