Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýuwulýan Gap

Angle

Ýuwulýan Gap Dünýäde ajaýyp dizaýny bolan ýuwulýan gaplar köp. Emma bu zada täzeçe garamagy teklip edýäris. Lýubkany ulanmakdan lezzet almak we zeýkeş deşigi ýaly zerur, ýöne estetiki däl jikme-jiklikleri gizlemek isleýäris. “Burç” lakonik dizaýn bolup, onda amatly ulanmak we arassalamak ulgamy üçin ähli jikme-jiklikleri oýlap tapypdyr. Ulanylanda zeýkeş deşigine syn etmeýärsiňiz, hemme zat suw ýitip gidýän ýaly. Optiki illýuziýa bilen baglanyşýan bu täsir, lýuboý ýerleriniň aýratyn ýerleşişi bilen gazanylýar.

Taslamanyň ady : Angle, Dizaýnerleriň ady : Grigoriy Malitskiy and Maria Malitskaya, Müşderiniň ady : ARCHITIME design group.

Angle Ýuwulýan Gap

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.