Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gapdal Stol

una

Gapdal Stol bökdençsiz integrasiýa una tablisanyň özenidir. üç sany akja görnüşi birleşýän aýna ýüzüni birleşdirmek üçin birleşýär. materiallara we olaryň mümkinçiliklerine çuňňur üns bermegiň önümi, daşky görnüşi gaty howaly we ajaýyp ýeňil, una deňagramlylygyň we merhemetiň beýany hökmünde ýüze çykýar.

Taslamanyň ady : una, Dizaýnerleriň ady : Conor McDonald, Müşderiniň ady : conor mcdonald creative.

una Gapdal Stol

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.