Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Äýnek

Camaro | advanced collection

Äýnek „Öňdebaryjy kolleksiýa | agaç “has uly äýnek bilen häsiýetlendirilýär we dizaýny aýdylýan üç ölçegli kompozisiýa bilen tapawutlanýar. Täze agaç kombinasiýalary we el bilen iň oňat çägelenmek, her ROLF ösen äýnek çarçuwasynyň ajaýyp ussatlykdygyny aňladýar.

Taslamanyň ady : Camaro | advanced collection, Dizaýnerleriň ady : ROLF Spectacles, Müşderiniň ady : ROLF Spectacles.

Camaro | advanced collection Äýnek

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.