Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Interaktiw

MinYen Hsieh Portfolio

Interaktiw MinYen Hsieh, baýrakly interaktiw dizaýner we döredijilik tehnology, häzirki wagtda Nýu-Yorkorkda ýerleşýän dürli platformalar üçin wizual / täsir ediş dizaýnyna üns berýär. Dürli dowamlylygy we ähmiýeti bolan gözleg pikirleriniň we düşünjeleriniň tapgyrynyň üstünde işleýärin. Eserlerim hekaýalary aýdyp bermegiň dürli interaktiw usullary arkaly düşünjelerimi görkezýär. Ulanyjylar meniň interaktiw dünýämden geçenlerinde, meniň aýdýan düşünjäme düşünerler we öz hekaýalaryny we ýatlamalaryny dörederler.

Taslamanyň ady : MinYen Hsieh Portfolio, Dizaýnerleriň ady : MinYen Hsieh, Müşderiniň ady : .

MinYen Hsieh Portfolio Interaktiw

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.