Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Döredijilik Taýdan Täzeden

Redefinition

Döredijilik Taýdan Täzeden Taslama gysgaça, dagyň ýaşaýyş tipologiýalarynyň rustiki ýatlamalaryny goýmazdan, dag kontekstini saklamakdy. Bu adaty dag jaýynyň düýpli abatlanylmagyny öz içine alýardy. Hemme zat esasy materiallar metal, sosna agajy we mineral agregatlar, adam zähmeti we tejribe hökmünde ulanylar. Munuň esasy pikiri, eýeleriň peýdaly we tanyş bolanyndan soň, obýektleriň ulanylmagyna we duýgur bahasyna eýe bolmak, şeýle hem materiallaryň üýtgeýän güýjüni göz öňünde tutmak bilen dizaýn etmekdi.

Taslamanyň ady : Redefinition, Dizaýnerleriň ady : Helen Brasinika, Müşderiniň ady : BllendDesignOffice.

Redefinition Döredijilik Taýdan Täzeden

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.