Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Natal-Ya Kartoçkasy

Season´s Greetings

Natal-Ya Kartoçkasy Kagyz 100% pagtadan ýasalýar, ýumşaklygy bilen moda bilen baglanyşygy nygtaýan ýakymly täsir edýär. Kartanyň aýdyň we stilistik dizaýny, häzirki zaman tötänleýin aýal eşiklerinde öňdebaryjy kompaniýa hökmünde CBR-iň şahsyýetini görkezýär. Gyzyl burunly keýik Rudolph biznesi we Ro Christmasdestwo birleşdirýär: Bir seretseň, garynjalary üýtgemez, diňe ikinji görnüşde asmaçynyň kiçi göwrümli üýtgemegi görkezilýär. Bu jikme-jiklikden başga-da, moda kompaniýasynyň häsiýetini açýan şarf.

Taslamanyň ady : Season´s Greetings, Dizaýnerleriň ady : Jens Lattke, Müşderiniň ady : CBR Fashion Group.

Season´s Greetings Natal-Ya Kartoçkasy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.