Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sumka

Diana

Sumka Torbanyň elmydama iki wezipesi bar: içindäki zatlary goýmak (içindäki zatlary dolduryp bolýança) we owadan görünmek, ýöne aslynda tertipde däl. Bu sumka iki islege-de laýyk gelýär. Ony ýasamak üçin ulanylýan materiallaryň utgaşmasy sebäpli özboluşly we beýleki haltalardan tapawutlanýar: dokma torbasy bilen pleksiglas. Torba gaty binagärlik, ýönekeý we görnüşinde arassa, ýöne muňa garamazdan işleýär. Gurluşygynda Bauhausa, dünýägaraýşyna we ussatlaryna hormat goýulýar, emma henizem gaty döwrebap. “Plexy” -iň kömegi bilen gaty ýeňil we ýalpyldawuk ýüzi ünsi özüne çekýär.

Taslamanyň ady : Diana, Dizaýnerleriň ady : Diana Sokolic, Müşderiniň ady : .

Diana Sumka

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.