Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sumka

Diana

Sumka Torbanyň elmydama iki wezipesi bar: içindäki zatlary goýmak (içindäki zatlary dolduryp bolýança) we owadan görünmek, ýöne aslynda tertipde däl. Bu sumka iki islege-de laýyk gelýär. Ony ýasamak üçin ulanylýan materiallaryň utgaşmasy sebäpli özboluşly we beýleki haltalardan tapawutlanýar: dokma torbasy bilen pleksiglas. Torba gaty binagärlik, ýönekeý we görnüşinde arassa, ýöne muňa garamazdan işleýär. Gurluşygynda Bauhausa, dünýägaraýşyna we ussatlaryna hormat goýulýar, emma henizem gaty döwrebap. “Plexy” -iň kömegi bilen gaty ýeňil we ýalpyldawuk ýüzi ünsi özüne çekýär.

Taslamanyň ady : Diana, Dizaýnerleriň ady : Diana Sokolic, Müşderiniň ady : .

Diana Sumka

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn topary

Dünýäniň iň uly dizaýn toparlary.

Käwagt hakykatdanam ajaýyp dizaýnlary düzmek üçin zehinli dizaýnerleriň uly topary gerek. Her gün aýratyn baýrakly innowasiýa we döredijilik dizaýn toparyny hödürleýäris. Dünýädäki dizaýn toparlaryndan özboluşly we döredijilik arhitekturasyny, oňat dizaýn, moda, grafika dizaýny we dizaýn strategiýasy taslamalaryny öwreniň we tapyň. Uly ussat dizaýnerleriň özboluşly eserlerinden ylham alyň.