Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sumka

Diana

Sumka Torbanyň elmydama iki wezipesi bar: içindäki zatlary goýmak (içindäki zatlary dolduryp bolýança) we owadan görünmek, ýöne aslynda tertipde däl. Bu sumka iki islege-de laýyk gelýär. Ony ýasamak üçin ulanylýan materiallaryň utgaşmasy sebäpli özboluşly we beýleki haltalardan tapawutlanýar: dokma torbasy bilen pleksiglas. Torba gaty binagärlik, ýönekeý we görnüşinde arassa, ýöne muňa garamazdan işleýär. Gurluşygynda Bauhausa, dünýägaraýşyna we ussatlaryna hormat goýulýar, emma henizem gaty döwrebap. “Plexy” -iň kömegi bilen gaty ýeňil we ýalpyldawuk ýüzi ünsi özüne çekýär.

Taslamanyň ady : Diana, Dizaýnerleriň ady : Diana Sokolic, Müşderiniň ady : .

Diana Sumka

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.